Programy współpracy międzynarodowej

 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  http://fwpn.org.pl/

  FWPN wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy instytucji polskich i niemieckich oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  http://www.pnwm.org/

  Fundacja wspiera działania wspierające spotkania młodzieży z Polski i Niemiec: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne

 • Europa dla Obywateli
  http://europadlaobywateli.pl/

  „Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

 • Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji
  http://solidarityfund.pl/pl/

  Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP). Celem programu jest wsparcie prodemokratycznych przemian w Ukrainie.

 • RITA przemiany w regionie
  http://solidarityfund.pl/pl/

  Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej.

Platformy dedykowane partnerstwom

Fundacje bankowe

 • FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
  http://fundacja.bgzbnpparibas.pl/

  Fundacja BGŻ BNP Paribas podejmuje inicjatywy wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, zwłaszcza na rzecz zdolnych, młodych ludzi, którzy wykazują ponadprzeciętny talent i pasję intelektualną. Działania mają charakter inwestycji społecznych i potwierdzają pozycję Banku jako zaangażowanego partnera lokalnych społeczności.

 • Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
  http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.html

  Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

 • Fundacja Banku Zachodniego WBK
  http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/

  Fundacja realizuje trzy programy: Bank Dziecięcych Uśmiechów, Bank ambitnej Młodzieży oraz Tu mieszkam, tu zmieniam.

 • Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
  http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

  Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

 • Fundacja PKO Banku Polskiego
  https://www.fundacjapkobp.pl/

  Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: edukacja, tradycja, nadzieja, zdrowie, kultura, ekologia, sport.

 • Banku Ochrony Środowiska
  http://fundacjabos.pl/

  Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

 • Fundacja mBanku
  https://www.mbank.pl/o-nas/fundacja/

  Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

 • Fundacja Narodowego Banku Polskiego
  http://www.fundacjanbp.pl

  Celem podstawowym jest wspieranie działań promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. Ponadto Fundacja NBP prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego, w szczególności w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania.

 • Fundacja im. Franciszka Stefczyka
  https://www.kasastefczyka.pl/kasa-stefczyka/fundacja-stefczyka/

  Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich, a także wspieranie kultury i sztuki oraz działalności oświatowo – wychowawczej.