Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY” zostało powołane do życia jesienią 2001 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, holenderskiej prowincji – Gelderland oraz JST Województwa Lubelskiego – Powiatu Krasnostawskiego, Gminy Łuków oraz Gminy Stanin, w celu wsparcia i integracji samorządów Lubelszczyzny oraz partnerów zagranicznych.

Stowarzyszenie zrzesza samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli. Aktualnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 24 samorządów lokalnych z regionu Lubelszczyzny.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego.

W szczególności celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy zagranicznej      z odpowiednimi partnerami w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej,
 2. pomoc potencjalnym partnerom z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązywaniu pierwszych kontaktów i uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi,
 3. pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego a także potencjalnym partnerom krajowym w nawiązywaniu wzajemnej współpracy,
 4. upowszechnianie wiedzy i informacji o możliwościach finansowania samorządów województwa lubelskiego ze środków krajowych i międzynarodowych,
 5. promowanie w kraju i za granicą walorów turystycznych, inwestycyjnych oraz kulturalnych gmin i powiatów województwa lubelskiego,
 6. szerzenie wśród samorządów województwa lubelskiego idei współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej,
 7. wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do rozwoju różnych form współpracy zagranicznej samorządów i społeczności województwa lubelskiego.
 8. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej szkoleniowej, konsultingowej, wydawniczej i promocyjnej,
 10. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skutecznej administracji publicznej
 11. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin i powiatów Lubelszczyzny, w zakresie:
  • przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, promocji zatrudnienia, mobilności pracowniczej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
  • promocja włączania społecznego i zwalczanie ubóstwa,
  • rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej na terenie Lubelszczyzny,
  • promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,
  • rozwoju dialogu społecznego oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • upowszechniania zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.