AKTUALNE SZKOLENIE!!!

Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy

W dniach 28-30 października br. zapraszamy członków, pracowników, współpracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji itp.) do Lublina na warsztaty dot. przygotowywania projektów międzynarodowych.

Uczestnicząc w projekcie:
– uporządkujesz posiadane już informacje na temat możliwości dofinansowania działalności organizacji;
– poznasz liczne, dostępne dla NGO, źródła dofinansowania projektów i wybierzesz najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji;
– nauczysz się, jak zaplanować projekt, pozyskać partnerów zagranicznych, zorganizować pracę projektową;
– pod okiem kompetentnych doradców stworzysz kompletny projekt dla Twojej organizacji w postaci wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie organizujemy we współpracy z Fundacją Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Pobierz:
Zaproszenie na warsztaty
Plan warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

SZKOLENIA ARCHIWALNE

Nowelizacja ustawy zamówień publicznych 2016

Stowarzyszenie Dom Europy zorganizowało w Starostwie Powiatowym w Rykach kwietniu br. bezpłatne szkolenie  dot. nowelizacji ustawy zamówień publicznych 2016.  Szkolenie zrealizowane zostało dla pracowników jednostek samorządowych należących do Stowarzyszenia Dom Europy i instytucji im podlegających.

Już 18 kwietnia br. weszła w życie zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych związana z obowiązkiem zastosowania dyrektyw unijnych.  Nowa ustawa Pzp przyniosła duże zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej oraz tzw. jednolity europejski dokument zamówienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty.

Szkolenia poprowadził mgr inż. Krzysztof Brogowski – Wice Prezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i  Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Szkolenie „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  szanse i możliwości rozwoju dla JST”

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zrealizowało jesienią 2014 roku cykl seminariów dla przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji publicznej oraz innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi z terenu województwa lubelskiego.

Głównym celem spotkania było podsumowanie perspektywy finansowej 2007-1013 w województwie lubelskim oraz przedstawienie szans i wyzwań dla samorządów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowano cztery seminaria:
1. Krasnystaw – 23.10.2014 r
2. Ryki –  5 grudzień 2014
3. Parczew – 8 grudzień 2014
4. Biłgoraj – 11 grudzień 2014

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych Dom Europy

Szkolenia „Profesjonalizacja III sektora” w ramach projektu Centrum Organizacji Pozarządowych – Dom Europy zorganizowano dla 120 osób z lubelskich organizacji pozarządowych. Zajęcia prowadzone były w trybie wieczorowym i weekendowym. W sumie każdy z uczestników odbył 64 godziny szkoleń z następujących modułów:

  • Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju,
  • Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO,
  • Pozyskiwanie i aktywizacja członków,
  • Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” był realizowany w ramach Priorytetu V POKL ”Dobre Rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt trwał od listopada 2011r. do października 2012r. i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia w ramach Akademii konsultacji społecznych

Szkolenia „Akademia konsultacji społecznych” w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” zorganizowano dla 48 osób będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z powiatu bialskiego i parczewskiego. W zakres szkolenia wchodziły dwa moduły:

  • Wstęp do konsultacji społecznych obejmujący m.in. – analizę roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych, praktykę konsultowania dokumentów strategicznych, czy sposoby skutecznego konsultowania dokumentów strategicznych
  • Narzędzia i techniki konsultacji społecznych obejmujący m.in. – nowoczesne metody konsultacji, czy sposoby planowania i prowadzenia konsultacji społecznych

Projekt „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” był realizowany w ramach Priorytetu V POKL „Dobre rządzenie” Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt trwał od 1 sierpnia 2013r. do końca lica 2014r. i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. usług publicznych w powiecie parczewskim

W dniu 02.10.2013r odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Urzędzie Miasta w Parczewie. W spotkaniu realizowanym w ramach projektu „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 uczestniczyli przedstawiciele władz oraz radni z Starostwa Powiatowego w Parczewie, Urzędu Miasta Parczew oraz Gmin Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Siemień, Podedwórze.

Spotkanie prowadzili – Wiceprezes Stowarzyszenia „Dom Europy” Radosław Dudziński oraz Wykonawca podzadania Prezes Eurocompass sp. z o.o. Ryszard Boguszewski.

Celem spotkania było zaprezentowanie zainteresowanym wyników badań ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu i zebranie wniosków końcowych dotyczących poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin powiatu parczewskiego w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych i informacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego spotkania powstanie strategia końcowa obejmująca diagnozę stanu wyjściowego, hierarchizację potrzeb oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i dostępności oferowanych usług.

 

 

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów z powiatu parczewskiego dot. zarządzania systemem GIS

 

W ramach projektu „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” powstały narzędzia informatyczne pozwalające na monitorowanie w układzie przestrzennym dostępności i efektywności świadczenia usług publicznych w powiecie parczewskim. W celu zwiększenia efektywności ich wykorzystywania kilkunastu pracowników gmin i starostwa powiatu parczewskiego zostało przeszkolonych w zakresie ich stosowania oraz prowadzenia analiz przestrzennych.

 

Projekt współfinansowany był w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (działanie 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO).